Uppdaterad version 2017

UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER
SVENSKA CHINCHILLA AVELSFÖRENINGEN
SCAF – föreningen för sällskapschinchilla

Dessa bestämmelser gäller from 9 augusti 2017 för utställningar
som anordnas av Svenska Chinchilla Avels Föreningen.


Utöver dessa bestämmelser gäller SCAF’s stadgar.

Som utställare är det din egen skyldighet att se till att du har tagit del av gällande utställningsbestämmelser. Bestämmelserna finns att läsa på SCAF’s hemsida, ”Utställningar”. De kan även beställas från utställningskommittén.

Inbjudan
Inbjudan till utställningar finns i föreningstidningen ChinchillaMagazinet, på SCAF’s hemsida samt på Facebook. I inbjudan kan du läsa hur du gör din anmälan. Läs alltid igenom respektive inbjudan noga, då tider, utställningsansvarig m.m. varierar.

Anmälan och anmälningsavgift
Anmälan är bindande. Anmälningsavgift skall betalas in till föreningen enligt det som står i inbjudan. Betalning på annat sätt endast i undantagsfall, utländska utställare har emellertid dispens att betala kontant vid incheckningen på utställningsdagen. Vid frågor kontakta utställningskommittén innan betalningstiden gått ut.
Respektera sista anmälningsdag. Anmälan efter sista anmälningsdag är ej giltig.
Även de som inte är medlemmar får ställa ut chinchilla/chinchillor på SCAFs utställningar, dock till något högre anmälningsavgift.
Innestående anmälningsavgift: Om du tar tillbaka din anmälan före sista anmälningsdag har du rätt att få den inbetalda anmälningsavgiften innestående till nästa gång.
Om du betalar in fel (för mycket) får du ha det innestående till nästa gång.
Om arrangören, SCAF, tvingas ställa in utställningen återbetalas anmälningsavgiften till utställaren.
Återbetalning sker ej om du uteblir, vid oenigheter fattar SCAF’s styrelse beslut i det enskilda fallet.
Maxantal djur per utställare/hushåll: Ibland kan det behövas begränsning av djur. Detta beroende på
t ex årsmöte, antalet domare som kan medverka. Detta står i inbjudan.


Allmänna ordningsföreskrifter – Var snäll och respektera dessa
• Skoförbud kan råda i vissa utställningslokaler. Medtag inneskor. Skoskydd finns att köpa på plats. Se information i respektive inbjudan.
• Tider för respektive utställning finns i inbjudan.
• Kamning/borstning av djur är förbjudet i utställningslokalen. Utanför själva utställningslokalen är det tillåtet att kamma/borsta/tejpa sina djur om man städar upp efter sig.
• Rökning är förbjuden och får endast ske utomhus.
• Andra djur utöver chinchillor får ej vistas i lokalen. På grund av lokala bestämmelser och allergiker.
• Området kring domar- och poängräkningsbord är endast till för funktionärer.
• Efter incheckning får du inte ta upp din chinchilla ur utställningsburen.
• Utcheckning sker efter respektive prisutdelning.

Domare och övriga funktionärer
• Domare får ej vistas bland djuren före utställningens början. Diskutera ej med domaren om ett djur som skall vara med på bedömningen. Detta är för att djuren skall vara anonyma för domaren.
• Domaraspirant/sekreterare påverkar ej poängsättningen.
• Domaraspirant som håller på att avlägga domarprov kan få döma egna klasser (detta står i så fall med i inbjudan). Huvuddomaren kontrollerar bedömningen och gör ev. justeringar innan slutgiltiga poäng sätts.
• Alla utställare tilldelas en funktionärspost. Om utställare ej har möjlighet att vara funktionär ska det anmälas till utställningskommittén med en liten förklaring
• Före utställningen hjälps alla åt att iordningsställa lokalen för utställning
• Efter utställningen hjälper ALLA till att städa av lokalen
• Domare, utställningsfunktionärer, medlemmar av SCAFs styrelse får ställa ut. Domare dömer ej den klass där han/hon har egna djur anmälda.

Villkor och ev. hinder för deltagande i utställning
• Utställningsförbud gäller för sjuka chinchillor. Djur som är pälsbitna får inte ställas ut.
• Du är ansvarig för att din/dina chinchillor under de senaste fyra (4) veckorna inte varit i närheten av eller själva varit smittade av fungis (svamp) eller dermatomykos (ringorm) etc.
Samt att ingen av din/dina chinchillor de senaste två (2) månaderna varit i kontakt med eller själva varit smittade utav någon form av parasitsjukdom eller bakteriell sjukdom så som t ex giardia, enteritis, coccidia och listeria.   
• Du ansvarar själv för att din/dina chinchillahona/honor ej är dräktiga eller digivande då de ställs ut.
• För chinchillor som är importerade eller utsatts för miljöombyte av något slag gäller att de ej bör ställas ut de kommande 30 dagarna. Detta för att förhindra eventuell smittspridning, som lättare kan utbryta vid stress.
• En enklare hälsokontroll av chinchillan görs vid incheckningen, där t ex djur med lös avföring, rinnande ögon, angrepp av svamp (fungis) etc kan avvisas.
• Stamtavlekontroll på stamtavlor som ej är registrerade och utskrivna av SCAF kommer att göras. En kontrollavgift för detta tillkommer.

Ansvar
Du är själv ytterst ansvarig för din chinchilla/dina chinchillor under utställningsdagen. SCAF fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar/skada, om det ej kan bevisas att skadan är orsakad på grund av uppenbart bristande utställningsarrangemang.

Klassindelning
• Senior över 1 år (stamtavla), indelade i första hand efter färg (se klassindelning nedan).
• Veteran alla över 8 år (med eller utan stamtavla).
• Kastrat för kastrerade/steriliserade chinchillor (med eller utan stamtavla).
• Champion för de som tagit championat i SCAF.
• Pet, djur utan stamtavla, indelas efter ålder i Baby, Junior och Senior..
• Junior 8-12 månader (stamtavla), indelade i första hand efter färg.
• Baby 4-8 månader (stamtavla), indelade i första hand efter färg.
• Grand Champion för de som tagit Grand Championat.

Regler kring ålder
Åldersindelningen går på det exakta datumet för utställningsdagen. Dvs om en chilla inte fyllt exakt 8 månader går den fortfarande i Baby. Samma gäller för de chillor som inte fyllt exakt 12 månader, de går fortfarande i Junior.
Baby som inte fyllt exakt 4 månader har vi en dispans på. Chinchillan får vara max 1 vecka yngre.
Alla djur, oavsett klass, bedöms på samma sätt, men i babyklassen bedöms ej lämplighet för avel på grund av dess låga ålder. Detta gäller även för kastratklassen.


Övrigt:

• Aktuell uppdelning anges i respektive utställningsprogram.
• Generellt så går man efter vad det är för ”grundfärg”, exempelvis: ett Beige Violet djur går i Beige klass eller White Violet i White övrig.

Klass 1 Grey
Klass 2 Black Velvet
Klass 3 Beige
Klass 4 Brown Velvet
Klass 5 White
Klass 6 Pink White
Klass 7 Violet
Klass 8 Sapphire
Klass 9 Blue Diamond
Klass 10 Ebony & Ebony Velvet
Klass 11 Beige/Brown Ebony/Velvet
Klass 12 Blue Slate / Slate
Klass 13 California Recessive White
Klass 14 Goldbar
Klass 15 Black Pearl
Klass 16 Brown Pearl
Klass 17 Royal Persian Angora
Klass 18 PET
Klass 19 Veteran
Klass 20 Kastrat
Klass 21 Champion
Klass 22 Grand Champion

De första 18 klasserna finns som Baby, Junior och Senior. Klass 19 - 22 finns endast som de är (inte i varianterna Baby, Junior och Senior som övriga klasser).

Vid färre än tre djur kan vissa klasser slås samman, detta gäller: Klass 3 & 4. Klass 5 & 6. Klass 7, 8 & 9. Klass 15 & 16.
Vid fler än 8 djur i en klass delas klassen upp i första hand efter kön i Seniorklasserna (honor & hanar), i Baby och Junior i första hand efter födelsedatum. Vid ojämn fördelning kan andra kriterier vägas in för att få jämna grupper.

Prisutdelning, priser och utställningsresultat
Prisutdelning sker efter hand. Utställningsfunktionärerna meddelar när dessa kommer att ske.
Efter prisutdelning sker utcheckning av dessa klasser.
Det är utställarens eget ansvar att närvara vid in- respektive utcheckning samt vid prisutdelning.

Priser:
• Best in Senior (BIS), Best in Junior (BIJ) och Best in Baby (BIB)
Förstapristagare i klasser utan åldersindelning går vidare till BI-uttagning enligt korrekt ålder på det berörda djuret.

• 1:a, 2:a och 3:e pris delas ut efter antal djur i klassen. Vid,
1-3 djur i klassen delas 1:a pris ut,
4-5 djur i klassen delas 1:a och 2:a pris ut,
6-8 djur i klassen delas 1:a, 2:a och 3:e pris ut.


De som placerar sig 2:a eller 3:a men ej blir tilldelade rosett har rättighet att köpa sin rosett i shopen. De chinchillor som placerar sig 2:a eller 3:a och uppnår certifikat tilldelas sin placeringsrosett oavsett antal djur i klassen. 
• Certifikat & Championat
För att få Cerifikat krävs att chinchillan uppnår minst 83 poäng.
För att få Championat krävs att chinchillan har fått minst tre certifikat utdelade av minst två olika domare. Minst ett certifikat skall vara taget som senior.

• Grand Championat erhålls då chinchillan vid två tillfällen erhållit minst 87 poäng i Championklass.
• Top Point utdelas till den chinchilla som under utställningen erhållit dagens högsta poäng.
• Domarens Favorit
Varje domare väljer ut en favorit bland de djur denne dömt som tilldelas specialrosett ”Domarens Favorit”.
• Special-, heders- och extrapriser kan förekomma vid vissa utställningar.

Utsändning av priser i efterhand görs ej.


Utställningsresultat
Resultaten från utställningarna registreras, arkiveras och läggs sedan ut på SCAF’s hemsida.

Protest mot domslut
Protest mot domslut ska vara skriftlig och lämnas in till SCAFs utställningskommitté innan utställningsdagens slut. Endast ägaren till chinchillan kan lämna in en protest. SCAFs styrelse ska inom fjorton dagar, efter utställningen, ta hand om protesten. Styrelsen ska sedan meddela resultatet till ägaren.

Vid frågor om utställning, anmälan etc, kontakta utställningskommittén.
SCAF har rätt att ändra i dessa utställningsbestämmelser när så krävs.

SCAF 2017