SCAF’s uppfödarregler


Chinchillauppfödning innebär ett stort personligt ansvar. Att ha goda kunskaper om chinchillans skötsel, anatomi, genetik, färger etc. är grunden för en bra uppfödning.Att ha ett mål, en plan, en inriktning med sin uppfödning är viktigt, så du inte köper på dig fel sorts djur för din framtida avel. Detta är kanske självklart för dig, men inte för alla...
Uppfödargrupp = samtliga reg. uppfödare
Uppfödaransvarig = Uppfödaransvarig ur uppfödargruppen.

 1 Grundkrav

För att bli godkänd och registrerad uppfödare i SCAF ska:

 • du ha varit medlem i SCAF minst två år.
 • du vara myndig, det vill säga ha fyllt 18 år.
 • du ha genomgått föreningens utbildning för uppfödare, Temadag 1 och 2. Ordningsföljden har ingen betydelse.
 • dina avelsdjur vara utställda minst två gånger i SCAF varav ett skall vara taget som  senior (riktpoäng 80).
 • dina djur ha stamtavla och vara registrerade i SCAF. För Pet-chinchillor, gäller att de ska ha tagit championat.
 • du haft en mentor i minst 6 månader. Vad som menas med mentorskap gås igenom på temadag 1.
 • du ska följa de rekommendationer din mentor delger dig och som du får/fått på temadagarna samt det som står i ”SCAF’s Uppfödarregler”.
 • du ska skriva uppfödarprovet i fysisk närvaro av din mentor alternativt annan person ur uppfödargruppen.

Därefter kan du ansöka om att bli registrerad och godkänd uppfödare i SCAF. Ansökningsformulär och övriga upplysningar får du av uppfödaransvarig.
Uppfödarnamn med S*-prefix får ej användas innan det godkänts av SCAF.

2 Godkänd och registrerad

I och med att du skriver under uppfödaransökan förbinder du dig att följa de regler och rekommendationer som du fått på temadagarna samt det som står i ”SCAF’s Uppfödarregler”.
 Som godkänd och registrerad aktiv uppfödare:

 • ska alla dina chinchillor vara registrerade i SCAF.
 • ska du aktivt bedriva avel.
 • gäller att uppfödningen löpande ska innehålla minst fyra godkända avelsdjur enligt grundkraven.
 • uppfödningen ska bedrivas av dig, vilket innebär att minst fyra godkända avelsdjur sitter hos dig
 • bör dina avelsdjur fortsätta att ställas ut någon gång efter att de blivit godkända i din uppfödning. Detta för att se att djuret fortfarande håller för avel.
 • ska du följa SCAF’s regler för uppfödarskap.
 • får du ej lämna osanna uppgifter om din uppfödning eller dina djur.
 • får du ej sälja/överlåta chinchilla till djuraffär för försäljning eller till djurförsök.
 • bör du ta max fyra kullar på två år per avelshona. Vid fler kullar kontaktas uppfödaransvarig.
 • får du ej använda dig av polygamavel.
 • honor som ska sättas i avel bör vara över ett års ålder och ha en vikt över 600 g.

Som registrerad vilande uppfödare:

 • ska alla dina chinchillor vara registrerade i SCAF
 • ska du följa SCAF’s regler för uppfödarskap.
 • får du ej sälja/överlåta chinchilla till djuraffär för försäljning eller till djurförsök.
 • fortsätta att rapportera till uppfödaransvarig om du fortsätter att avla i vilande stadie.
 • när uppfödning läggs vilande ska rapport skickas in som anger status för uppfödningen vid tillfället den läggs vilande
 • fördelarna med det registrerade uppfödarskapet upphör under perioden uppfödningen är i vilande stadie. Exempelvis får ej S*-prefixet användas och stamtavlor blir lika de från icke-registrerade uppfödare.
 • när vilande uppfödning aktiveras tas diskussion med uppfödaransvarig. Rapportering skickas in som anger nuvarande status samt uppgifter på vad som inträffat sedan uppfödningen senast var aktiv.

Som godkänd och registrerad uppfödare gäller följande vid försäljning:

 • ungarna bör inte levereras före tio veckors ålder och ha en vikt på ca 250 g.
 • stamtavla och köpeavtal ska följa med.
 • övergångsfoder och ev. sand ska också skickas med, undantag uppfödare emellan om foderbyte ej är aktuellt.
 • medlemskap (till reducerat pris, kassören/uppfödaransvarig kan berätta mer, ska ingå vid köp av chinchilla (om köpare ej önskar att bli medlem, ska säljaren sätta in motsvarande belopp på SCAF's PG-konto). Detta gäller ej vid köp för de som redan är eller har varit medlemmar i SCAF under de senaste tre åren.
 • djur till salu får ej ha fel eller misstänkta ärftliga sjukdomar utan att detta anges i köpeavtalet.

Som godkänd och registrerad uppfödare gäller även att uppfödaren ska:

 • lämna in rapport tre gånger per år till uppfödaransvarig (söndag vecka 14, vecka 31 och vecka 48).
 • i största möjliga mån delta på de uppfödarträffar som anordnas.
 • anmäla ägarbyten vid försäljning av ungar, avelsdjur etc. på din uppfödarrapport som uppfödaransvarig sänder till registratorn.
 • registrera (få SCAF reg.nr) på sina avkommor och inköpta avelsdjur inom tre månader.
 • anmäla ärftliga sjukdomar, till uppfödaransvarig i din rapport. Anmäl även beteenderubbningar, t ex pälsbitning, aggressioner. Tandcheck skall utföras inför varje rapporteringstillfälle och resultatet införs i uppfödarrapporten.
 • anmäla dödsfall och orsak till dessa om det är känt, på din uppfödarrapport som uppfödaransvarig sänder till registratorn.

3 Djurens beskaffenhet

Som godkänd och registrerad uppfödare ska dina avelsdjur, förutom att de är registrerade, godkända och utställda:

 • även vara fria från kända genetiska sjukdomar och beteenderubbningar (kontakta Uppfödaransvarig för mer info).
 • även vara obesläktade, det vill säga varje specifikt avelspar skall vara obesläktat i största möjliga mån, dock kan ”kusinparning” eller motsvarande förekomma. Kontakta uppfödaransvarig. 
4 Burens beskaffenhet

Burarna skall vara anpassade för chinchillor och ha fasta bottnar, lämpligt bottenströ, bolådor, gott om hyllor och goda hopputrymmen. För rekommendationer se Jordbruksverkets regler.

5 Avelsrätt och avkommor

Vid gemensam uppfödning/samarbete gäller:

 • att avelshonans ägares uppfödarnamn står först.
 • det som överenskommits mellan hanens och honans ägare.  
 • Låneavtal används lämpligen för att nedteckna överrenskommelse och undvika missförstånd.

6 Registrering av uppfödarnamn

Ansökningsformuläret fylles i och sänds till Uppfödaransvarig. Efter godkännande får du en kopia på ansökningen tillbaka och därefter skall en engångsavgift/registreringsavgift på 100 kr + en årsavgift på 150 kr betalas till föreningens plusgiro  64 17 81-0. När inbetalningen är bokförd hos plusgirot kan det registrerade uppfödarnamnet tas i bruk.Namnet på chinchillauppfödningen får ej bestå av enstaka bokstäver eller siffror, namn på länder, landskap, städer, län, post- eller järnvägsstationer.Ingen uppfödare får ha fler än ett uppfödarnamn.Namnet kan ej ändras eller bytas ut mot nytt/annat namn. Det registrerade uppfödarnamnet ska sedan tillsammans med prefixet för registrerad uppfödare i SCAF (S*) stå före egenuppfödda avkommors namn. Efter det att en chinchilla blivit registrerad får djurets namn endast ändras om förväxling av kön förekommit.Uppfödarnamn som påminner om redan registrerade namn bör undvikas, så att inte förväxling kan ske. Gäller även namn som tidigare förekommit som uppfödarnamn.Uppfödarnamnet kvarstår så länge som medlemskapet fortlöper. Däremot kan man säga upp sitt uppfödarskap, men behålla sitt medlemskap. Man kan välja att ha sin uppfödning vilande under förutsättning att man behåller sitt medlemskap. Om man väljer att avsluta sin uppfödning men vill återuppta den efter t ex några år har man rätt att använda sitt tidigare uppfödarnamn. 

7 Fördelar

Uppfödningens uppgifter finns på SCAF’s hemsida och i ChinchillaMagazinet. Kontakta ansvariga för dessa ställen angående vilka uppgifter som får offentliggöras. Köpeavtalen skickas ut till alla registrerade uppfödare som ett PDF-dokument, i både svensk och engelsk version. Den registrerade uppfödarens uppgifter finns redan förtryckta. Köpeavtalen skrivs ut i två exemplar, varav ett är köparens och ett är säljarens. 

8 Vad kan hända om man inte följer reglerna?

SCAF’s uppfödaransvarig, eventuellt i samråd med uppfödargruppen, har rätt att belägga djur med avelsförbud om chinchillan uppvisar t ex grava bettfel, ärftliga tandfel, epilepsi, allvarliga lynnesfel eller annan veterinär-medicinsk defekt som kan misstänkas vara ärftlig. Vid upprepade förseelser (tre varningar) har förreningens  uppfödaransvarig rätt att återkalla uppfödarbeviset i samråd med uppfödargruppen. Uppfödaren kan t.o.m. uteslutas ur föreningen. Även anmälan till hälsovårdsmyndighet eller länsveterinär etc. kan föreningen tvingas göra.Vad är en varning? Att man t ex inte lämnar in uppfödarrapporten (trots påminnelser), medvetet avlar på sjuka djur, skickar inte med stamtavla och köpeavtal vid försäljning etc. Även andra allvarliga förseelser kan resultera i en varning. Alla varningar skickas ut skriftligt till berörd uppfödare.Grava allvarliga förseelser, som inte bara drabbar uppfödaren själv, utan även övriga uppfödare/föreningen, kan innebära uteslutning. Dessa fall hanteras av SCAF’s styrelse. 

9 Rapporteringsskyldighet vid undantag från reglerna 

Om undantag från uppfödarreglerna görs oplanerat ska detta omgående rapporteras och tas till diskussion med uppfödaransvarig. Vid planerat undantag tas diskussion före genomförandet av handlingen. Frågor besvaras av uppfödaransvarig, helst via mail  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Lycka till med din uppfödning! 

Kontakta uppfödaransvarig om du har frågor och funderingar kring uppfödarregerna eller mentorskapet etc. Uppfödaransvarig kan förklara mer ingående de punkter som just du har frågor om.  

Dessa regler har gemensamt beslutats av uppfödargruppen den 24 november 2016.